top of page

Keresztes Szent János a szemlélődés formáiról

"A szemlélődésnek (contemplación) két módja ismeretes: természetes és természetfeletti.


A természetes (natural) szemlélődés az értelem (inteligencia) egyszerű belátása, melynek birtokába a lélek (alma) minden buzgalom és elővigyázat nélkül jut, miután komolyan magába szállva elmélkedett valamely dolgon, elvonatkoztatva e dolog lényegi (substancial) természetét annak esetleges tulajdonságaitól és anyagi mivoltától.


Természetfeletti (sobrenatural) szemlélődésnek azt nevezik, mikor Isten által megindított lelkünk (ánima), természetfeletti ihletettségében, hasonlóképpen mint az értelem a maga egyszerű működése során, a természetfeletti fényességtől megvilágosítva, mellyel Isten elárasztja, és a bölcsesség, felsőbb igazságok és misztériumok látásának adománya által, melyeket az isteni Fölség annak nyújtani kíván, miket egyedül a maga természetes képességei révén nem ismerhet meg, hanem csakis Isten ajándéka által, melyet elé visz, fényes és világos gondolatokban részesül, hogy azon igazságokat szemlélni képes legyen.

(...)

Ha mindezeket feltesszük, érthetővé válik, hogy az értelem szemlélődése (contemplación intelectual) során miként juthat az értelem (entendimiento) Isten által magasabb rendű megismerés (conocimiento) birtokába önmagáról és a dolgokról, buzgó elmélkedés és odaadó törekvés révén, vagy azáltal, hogy az Úr váratlanul, minden előkészület nélkül megindítja az értelemben már jelen lévő isteni dolgokat, vagy tár elé másokat, sokkal tisztább és meghatározhatóbb formában, mint ahogy azelőtt voltak. Új fényt borít rá, hogy kifinomultabban ismerhesse meg a dolgokat (cosas exquisitas), vagy isteni kegyelem által (con las infusas) azokat a misztériumokat, melyeket magukban hordanak. E fény lángra gyújtja az akaratot (voluntad) és fellobbantja az értelem által korábban megismert jó iránti szerelmet (amor). Az értelem e szemlélődése során az Istennel való egyesülés kiváltképp az értelemmel és kevésbé az akarattal történik. Az akarat felfelé vezető és tökéletes egyesülése (unión anagógica y perfecta) pedig eltérőképpen, mert ennek során az akarat tökéletesebben egyesül Istennel, mint az értelem, amint azt a későbbiekben látni fogjuk.

Az egyesülés e két lényegi módjából, melyet Isten az értelmen és az akaraton keresztül visz végbe, a természetfeletti ima két fajtája következik: a szemlélődő értelemnek és az akarat felfelé vezető egyesülésének (unión anagógica de la voluntad) imája."

Részletes információk: https://www.sursum.hu/juan-de-la-cruz

bottom of page