top of page

A misztika gyakorlásáról"Mindent összevetve tehát a szent két dolgot tanít számunkra, mikor az isteni sötétség (divinas tinieblas) sugarainak magasába vitetünk: először is szükséges, hogy hátrahagyjunk minden érzéket és az értelmet, vagyis az érzékek általi felfogást úgy bensőleg, mint külsőleg, a teljes értelmi megismeréssel együtt, mivel Isten minden érzék és képiség (imaginable) felett áll. Ezzel együtt szükséges önmagunk kiüresítése, s minden létező s nemlétező dolog iránti vonzalom elhagyása. Másodszor pedig a negatív Istenmegismerés és az Istenszerelem általi felemelkedés.

Kiegészítés. – Az első módra nézve (Areopagita Szent Dénes) azon tanácsot nyújtja, hogy aki e szemlélődésben részesülni óhajt, melyen keresztül az Istennel való bensőséges egyesülést megvalósítja, annak eltökélt munkálkodással azon kell lennie, hogy lelkét mindennemű benső és külső érzéki (potencias sensitivas) és értelmi képességtől, vagyis az emlékezettől, az értelemtől és az akarattól, valamint az életműködéstől (operaciones vitales) lemeztelenítse, oly módon, ahogyan azt lentebb magyarázzuk.


E vállalkozás, úgy látjuk, számos akadály leküzdését és fáradságot von maga után. Kétség sem fér ahhoz, mily nagy mértékű erőkifejtést és elszántságot kíván mindezen benső működések megzabolázása. Ezért mondja Szent Dénes, hogy nehéz a harc, melyben lábunk alá vetjük és hátrahagyjuk az érzékek és az értelem minden egyes műveletét. Mindez azért szükséges, hogy Istennel tökéletes egységre jussunk, mely pedig tőlünk a lélek (alma) maradéktalan kifosztását, lemeztelenítését, a teremtményekben való gyönyörködésének áthasonítását (aprehensión), a feléjük való vonzalmának kiüresítését igényli, egészen olyan fokig, ahol eléri mezítelenségének és tisztaságának teremtésbeli állapotát, s Istent magával eggyé teheti bárminemű teremtett dolog közvetítése nélkül, melyben örömét leli. E mezítelenség nem egyéb, mint mindazon dolgoktól való kiüresedés, melyek az emberi érzékek és a lélek képességein (potencias) keresztül jutottak e lélekbe. Ezen űr (vacio) pedig eszközül szolgál ama leegyszerűsödéshez, mely legközelebb áll az ember teremtésbeli állapotának eredendő tisztaságához."bottom of page