top of page

Az akarat megtisztításáról

Ami az akaratot illeti, bizonyosak lehetünk abban, hogy mivel a lélek képességei közül a legmagasabb helyet foglalja el, aki ezen utat járja, annak különös tekintettel szükséges megtisztítania és lemeztelenítenie. Főképpen négy dologtól kell lemeztelenítenünk magunkat: elsőként mindenféle bűnöktől; másodsorban annak minden maradványától, élvezetétől; harmadsorban a teremtett dolgokban lelt szeretet érzületétől és azok élvezetétől; negyedsorban a mindennemű alakzatokat és képeket magában foglaló szemlélődéstől. Világos, hogy az akaratnak a vétkek minden fajtájától tisztának kell lennie, hiszen ezek közvetlenül Isten ellen valók, s nincs oly dolog, mely a lélek Ővele való egyesülését inkább akadályozná; másodsorban meg kell tisztulnunk a bűn minden maradványától is, magyarán a bűnös cselekedetekből (actos de la culpa) hátramaradt kényszerektől, azon hajlamoktól és rossz szokásoktól, melyek fogékonnyá tesznek rájuk, s melyek a lelken foltot ejtvén szépségétől megfosztják, s meggátolják a legfelső tisztasággal, vagyis Istennel való egyesülését. Ezektől a szeretet heve vagy a vétkekkel szemben álló erények (hábitos contrarios de las virtudes) gyakorlása tisztíthat meg.


(...) az akaratot meg kell tisztítanunk minden cselekedetétől, gyöngéd érzelmekkel (amor) telt érzületétől, kívánságaitól, mindentől, amiben kedvét leli, s mindennemű teremtett dologtól. Ennek okaiként öt dolgot veszünk sorra.

Első: mert kimerítik az akaratot. Második: a számos ellentmondó törekvés megbolygatja a lelket, egyik a becsület őrzéséből, másik mohóságból ered és így tovább. Harmadik: miként a lég párájától a Nap, a lélek ezen kívánságokkal telve szintúgy homályba és sűrű ködbe borul, mely mintegy korlátozza az isteni bölcsesség áramát.

Negyedik: mert beszennyezik az akaratot. Bárminemű vétek és tökéletlenség tisztátalanná teszi a lelket, s bár a rendetlen kívánság nem tartozik a halálos bűnök körébe, elegendő ahhoz, hogy a lélek tőle rúttá és szennyessé legyen. Habár a lélek nem hull ki a természetfeletti kegyelem köréből, az ilyen lélek semmiképp nem alkalmas az egyesülésre, nagyos is távol lévén attól, amíg magát meg nem tisztítja mindennemű szennyfolttól, mely bepiszkítja.

Ötödik: langyossá és erőtlenné teszik a benne lakozó erényeket, mivel azok belőlük táplálkoznak, akár a fa erejéből új hajtásai, melyek annak erejét (virtud) magukba szívva gátolják, hogy az ég felé törjön. Ily módon áll a lélek is a kívánságok (apetitos) sokaságával. Megosztják és sokfelé tagolják, ezért ereje megfogyván, nehézkes lesz számára Istenhez emelkedni. Ugyanily módon áll a bocsánatos bűnökkel, sőt, mi több: a bocsánatos bűn a halálos bűn kapuja, hajlamossá tesz arra és elvakulttá a bűnnel szemben.

Az erényekből származó cselekedetek ötféle, e rendetlenségekkel szemben álló hatással bírnak. Ezek pedig: benső elnyugvás (descanso), világosság, béke, megtisztultság és vigasz érzete, lelkierő.

bottom of page